Học phí

(*) Học phí và phí ghi danh mới sẽ chính thức áp dụng từ tháng 4/2020.

Phí ghi danh Học phí hàng tháng Tỉnh/Thành phố
300,000 VNĐ 1,200,000 VNĐ

Thành phố Hồ Chí Minh,

Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai