Học phí

Phí ghi danh Học phí hàng tháng Tỉnh/Thành phố
500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bình Dương

Tỉnh Đồng Nai

550,000 VNĐ 1,100,000 VNĐ Thành phố Hà Nội