Học phí

Phí ghi danh Học phí hàng tháng Tỉnh/Thành phố
VND500,000 VND1,000,000 Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bình Dương
VND550,000 VND1,100,000 Thành phố Hà Nội