KUMON > Về Kumon > Khát vọng của chúng tôi

Khát vọng của Kumon

Ở Kumon, chúng tôi có một ước mơ, đó là góp phần vào hòa bình của thế giới thông qua giáo dục.

Chúng tôi luôn hướng đến việc thực hiện ước mơ ấy bằng cách đào tạo nên những con người tài năng thông qua phương pháp giáo dục hướng cá nhân.