KUMON > Dành cho Phụ huynh > Sổ tay nhập học

Sổ tay nhập học

Tải Tài liệu nhập học (bao gồm thông tin Phương pháp học, Chương trình học, Thông tin nhập học và Quy trình lớp học) tại đây.