KUMON > CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân này (“Chính sách”) là cơ sở để Công ty TNHH Kumon Việt Nam (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách này áp dụng cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của các tổ chức mà chúng tôi đã tham gia thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích của chúng tôi.

 

DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Như được đề cập trong Chính sách này:

“Khách hàng” có nghĩa là một cá nhân (a) đã liên hệ với chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện nào để tìm hiểu thêm về bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp, hoặc (b) có thể, hoặc đã ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào của chúng tôi; và

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một khách hàng mà có thể được xác định: (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và thông tin khác mà chúng tôi có được hoặc có khả năng truy cập.

 

 1. Tùy thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi, một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm như tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, email hoặc số điện thoại, quốc tịch, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, hình ảnh và thông tin liên quan khác, thông tin việc làm và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

 

 1. Các thuật ngữ khác được sử dụng trong Chính sách này sẽ có nghĩa như được quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan của Việt Nam (nếu ngữ cảnh cho phép).

 

THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi (a) dữ liệu đó được bạn tự nguyện cung cấp trực tiếp cho chúng tôi hoặc thông qua một bên thứ ba đã được bạn ủy quyền hợp pháp để tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi (“đại diện được ủy quyền” của bạn) sau khi (i) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã được thông báo về các mục đích mà dữ liệu được thu thập và (ii) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã đồng ý bằng văn bản đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích đó , hoặc (b) pháp luật Việt Nam cho phép việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào và trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích chưa được thông báo cho bạn (trừ trường hợp được pháp luật cho phép).

 

 1. Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau:

 

 • thực hiện các nghĩa vụ có liên quan trong quá trình chúng tôi cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu, bao gồm cả việc chụp ảnh/quay phim trong lớp để phân tích kết quả học tập của con bạn nhằm mục đích cải thiện hướng dẫn của chúng tôi cho học sinh và duy trì sự an toàn và an ninh của trung tâm bằng việc sử dụng camera an ninh;
 • xác minh danh tính của bạn;
 • phản hồi, tiến hành và xử lý các yêu cầu, đơn đăng ký, khiếu nại và phản hồi từ bạn;
 • quản lý mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi;
 • xử lý các giao dịch thanh toán hoặc tín dụng;
 • phát triển các dịch vụ hoặc sản phẩm mới;
 • gửi cái tài liệu tiếp thị về các dịch vụ hoặc hàng hóa của chúng tôi, bao gồm thông báo cho bạn về các sự kiện, sáng kiến và chương trình khuyến mãi tiếp thị; tạo điều kiện cải tiến dịch vụ thông qua khảo sát phản hồi khách hàng, phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường.
 • tuân thủ pháp luật, quy tắc hành nghề, hướng dẫn hoặc quy định hiện hành hoặc để hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã được cung cấp thông tin;
 • chuyển giao cho bên thứ ba bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý của chúng tôi, và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cho dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, cho các mục đích nêu trên; và
 • bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác liên quan đến những điều trên.

 

 1. Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn:
 • khi việc tiết lộ đó là bắt buộc để thực hiện các nghĩa vụ có liên quan trong quá trình chúng tôi cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu; hoặc
 • cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, đại lý và các tổ chức khác mà chúng tôi đã cam kết thực hiện bất kỳ chức năng nào được liệt kê trong khoản 5 ở trên; hoặc
 • Các công ty khác có liên quan của chúng tôi như công ty con, công ty mẹ, công ty liên kết hoặc chi nhánh hoặc công ty được kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi; các cán bộ, nhân viên, giáo viên hướng dẫn, trợ lý trung tâm của chúng tôi; bất kỳ văn phòng tín dụng nào mà chúng tôi là thành viên hoặc người đăng ký và/hoặc với bất kỳ thành viên, người đăng ký hoặc ủy ban tuân thủ nào của văn phòng tín dụng; bất kỳ người nào khác được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu tiết lộ thông tin. Những người nhận đó có thể ở trong hoặc ngoài Việt Nam.

 

 1. Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản trên có thể tiếp tục được áp dụng trong trường hợp mà mối quan hệ của bạn với chúng tôi (ví dụ: theo hợp đồng) đã bị chấm dứt hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý (bao gồm, nếu có, khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của mình theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn).

 

THU HỒI SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

 1. Sự đồng ý mà bạn cung cấp cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bạn thu hồi sự đồng ý này bằng văn bản. Bạn có thể thu hồi lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản hoặc qua email cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

 

 1. Khi nhận được văn bản yêu cầu thu hồi sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và ảnh hưởng của nó đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn) để xử lý yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hậu quả của việc thu hồi, bao gồm bất kỳ hậu quả pháp lý nào có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi. Nói chung, chúng tôi sẽ tìm cách xử lý yêu cầu của bạn trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

 

 1. Chúng tôi tôn trọng quyết định thu hồi sự đồng ý của bạn, nhưng lưu ý rằng tùy thuộc vào tính chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hoàn tất việc xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định hủy bỏ sự thu hồi của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo cách được mô tả trong điều khoản 8 ở trên.

 

 1. Xin lưu ý rằng việc thu hồi sự đồng ý của bạn không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tiếp tục thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nếu theo quy định của pháp luật việc thu thập, sử dụng và tiết lộ này không yêu cầu phải có sự đồng ý của bạn.

 

TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

 1. Nếu bạn muốn đưa ra (a) yêu cầu truy cập để có quyền truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn hoặc thông tin về cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc (b) yêu cầu chỉnh sửa đối với việc chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi lưu giữ, bạn có thể gửi yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc qua email cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

 

 1. Xin lưu ý rằng một khoản phí hợp lý có thể được tính khi thực hiện yêu cầu truy cập. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản phí trước khi xử lý yêu cầu của bạn.

 

 1. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong thời gian hợp lý. Nếu chúng tôi không thể trả lời yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thời điểm mà chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn. Nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ dữ liệu cá nhân nào hoặc thực hiện chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo chung cho bạn lý do tại sao chúng tôi không thể làm như vậy (trừ trường hợp chúng tôi không bắt buộc phải làm như vậy theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan).

 

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

 1. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp như cập nhật phần mềm diệt vi rút , mã hóa và sử dụng bộ lọc quyền riêng tư để bảo mật tất cả việc lưu trữ và truyền dữ liệu cá nhân của chúng tôi, đồng thời chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân trong nội bộ và cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ và đại lý được ủy quyền của chúng tôi trên cơ sở cần thiết.

 

 1. Tuy nhiên, mong bạn hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi.

 

ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

 1. Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng văn bản hoặc qua email theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

 

CHO THUÊ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 

 1. Chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

 

 1. Chúng tôi sẽ ngừng lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa các phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn, ngay khi xác định rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

 

CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN RA NGOÀI VIỆT NAM

 

 1. Chúng tôi thường không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia bên ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn để việc chuyển giao được thực hiện và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn tiếp tục nhận được tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với tiêu chuẩn được quy định theo luật pháp Việt Nam có liên quan.

 

NHÂN VIÊN BẢO VỆ DỮ LIỆU

 

 1. Bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác theo cách sau:

 

Điện thoại liên hệ: 028.3910.7130 (Số nội bộ: 7536)

 

ẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG BÁO VÀ CÁC THAY ĐỔI CẦN THÔNG BÁO

 

 1. Chính sách này được áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 1. Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bạn có thể xác định xem có bất kỳ sửa đổi nào như vậy không bằng cách tham khảo ngày mà Chính sách này được cập nhật lần cuối. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

 

PHIÊN BẢN

 

 1. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính sách này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cập nhật lần cuối: 10/12/2021